Algemene Voorwaarden, Klantinformatie & Herroepingsrecht

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van notebooksbilliger.de AG (hierna ’verkoper’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna ’klant’) met betrekking tot de door de verkoper in zijn onlineshop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Op overeenkomsten betreffende de levering van goederen met digitale elementen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders bepaald. De verkoper is niet alleen verplicht tot het leveren van de goederen maar ook tot het aanbieden van digitale inhoud of digitale diensten (hierna te noemen: “digitale producten”), die op een dusdanige wijze bestanddeel zijn van de goederen of daarmee verband houden dat de goederen hun functie anders niet kunnen vervullen.

1.4 Op overeenkomsten betreffende de levering van fysieke gegevensdragers die uitsluitend als drager van digitale inhoud dienen, gelden deze Algemene Voorwaarden tenzij anders bepaald. Digitale inhoud in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn gegevens die in digitale vorm zijn gemaakt en worden aangeboden.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een bestelling plaatsen. Hierbij gaat de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken op de knop ter afronding van de bestelling een bindende koopovereenkomst aan m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De bestelling kan echter pas worden verzonden als de klant de algemene voorwaarden accepteet.

2.3 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 5 dagen accepteren, - door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of - door de bestelde artikelen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de artikelen door de klant bepalend is. De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met de algemene voorwaarden. Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 De termijn om de bestelling te accepteren begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling.

2.5 Bij het plaatsen van een bestelling via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant ontvangt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief). Daarnaast wordt de inhoud van de overeenkomst op de website van de verkoper gearchiveerd en kan deze door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden opgeroepen indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de onlineshop van de verkoper heeft aangemaakt.

2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.8 De Nederlandse en Duitse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.9 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem doorgegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele spamfilters geen berichten blokkeren die worden verzonden door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden.

2.10 Elk gebruik van onze online shop door middel van automatiseringssoftware (bots), hacks of andere niet door ons goedgekeurde en dus ontoelaatbare software (inclusief software van derden) die de winkelervaring in de online shop verandert, is verboden. Dit geldt met name wanneer orders worden geplaatst met behulp van bots. Overtredingen van dit verbod kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Wij behouden ons ook het recht voor om schadevergoeding te eisen. Acceptatieverklaringen of orderbevestigingen die wij ten onrechte (automatisch) versturen na ontvangst van een order met behulp van dergelijke ontoelaatbare software of bots, worden hierbij bij voorbaat herroepen en worden daarom niet van kracht.

2.11 Inwisseling van vouchers/cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen. Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op. Vouchers die de verkoper gratis uitgeeft in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "promotionele vouchers"), kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld, alleen in de online shop en alleen gedurende de aangegeven periode. De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de voucher. Het saldo van een voucher wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op. Resterende tegoeden worden niet terugbetaald door de verkoper. De voucher wordt niet terugbetaald indien de klant de met de voucher geheel of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht terugstuurt. Anders gelden de voorwaarden van de desbetreffende voucher.

3) Herroepingsrecht

3.1 Klanten hebben in beginsel een recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen afzonderlijk aangegeven.

4.2 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de onlineshop van de verkoper.

4.3 Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van artikelen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven bezorgadres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven bezorgadres.

5.2 De verkoper heeft het recht om een bestelling in delen te leveren. Voor deze deelleveringen worden geen extra kosten berekend. Als de klant echter zelf aangeeft dat de verkoper de bestelling in delen dient te leveren, dan kan de verkoper de klant extra verzendkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een aparte koopovereenkomst. Wanneer de verkoper een deel te laat levert of een deellevering niet goed is, geeft dit de klant niet het recht een andere deelbestelling te annuleren.

5.3 In het geval de verkoper niet kan voldoen aan de verplichting van de overeenkomst, vanwege het niet beschikbaar zijn van het artikel, dan informeert hij de klant onmiddellijk, en betaalt hij het door de klant betaalde bedrag onmiddellijk, maar maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling terug.

5.4 Wanneer de bestelling door de klant wordt afgehaald, stelt de verkoper de klant er eerst per e-mail van op de hoogte zijn bestelling afgehaald kunnen worden. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant zijn bestelling volgens afspraak met de verkoper afhalen bij de vestiging van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten berekend.

5.5 Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

6) Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koopprijs volledig is betaald. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht is verpanding, overdracht tot zekerheid, verwerking of transformatie niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.

6.2 Met betrekking tot ondernemers behoudt de verkoper de eigendom van het leveringsvoorwerp tot de ontvangst van alle betalingen uit de zakelijke relatie met de klant. In dit geval strekt het eigendomsvoorbehoud zich ook uit tot het erkende saldo indien de verkoper vorderingen op de klant op lopende facturen boekt (rekening-courantvoorbehoud). De klant heeft het recht de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant draagt nu reeds aan de verkoper alle vorderingen ter hoogte van het brutofactuurbedrag over die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen. Dit geldt ongeacht of de goederen zijn verwerkt of niet. De klant blijft na de overdracht gemachtigd om de vordering te innen. De verkoper kan er ook voor kiezen de vordering zelf te innen. De verkoper zal de vordering niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper nakomt en niet in gebreke blijft. In geval van wanbetaling is de klant verplicht alle informatie te verstrekken die nodig is voor de inning van de vordering en de verkoper bij te staan bij de inning van de vordering. De verkoper is verplicht de bestaande zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de waarde ervan de waarde van de bestaande vorderingen met meer dan 20% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden is aan het oordeel van de verkoper. De desbetreffende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

7.1 Voor klanten in de hoedanigheid van ondernemer

  • vormt een niet-essentieel gebrek in beginsel geen aanleiding voor een vordering wegens aansprakelijkheid voor gebreken;
  • is er geen aansprakelijkheid voor gebreken indien de klant bij sluiting van de koopovereenkomst het gebrek ofwel redelijkerwijs had moeten kennen of indien het gebrek te wijten is aan gebreken aan door de klant geleverde grondstoffen;
  • biedt de verkoper het recht op reparatie indien hij daartoe redelijkerwijs in staat is of, indien dit niet het geval is, dient hij het geleverde, gebrekkige artikel te vervangen. Een vervangende levering is echter uitgesloten indien de schade is ontstaan door onoplettendheid van de klant; 
  • zijn vorderingen op grond van gebreken aan de goederen verjaren één jaar; de wettelijke verjaring van regresvorderingen blijft onverlet. Voorts zijn bij gebruikte goederen de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten.

7.2 Voor klanten in de hoedanigheid van consument

  • De klant moet het gebrek aan het geleverde artikel binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
  • De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

7.3 Handelt de klant als consument, dan wordt hij verzocht om bij de bezorgdienst melding te maken van geleverde artikelen die duidelijke transportschade vertonen en om de verkoper hierover te informeren. Als de klant hieraan niet voldoet, dan kan hij geen enkele aanspraak maken op zijn wettelijke of contractuele recht op schade- of onkostenvergoedingen.

7.4 Schade veroorzaakt door ondeskundige maatregelen of maatregelen in strijd met het contract van de klant tijdens de installatie, het gebruik, de aansluiting, het gebruik of de opslag is geen grond voor een vordering tegen de verkoper.

7.5 Alvorens defecte goederen terug te sturen, dient de klant op eigen kosten en risico een volledige back-up te maken en alle gegevens op de goederen te wissen.

8) Aansprakelijkheid

8.1 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet - wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen; - wanneer de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of; - indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

8.2 Indien de niet-naleving van de termijnen het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld mobilisatie, oorlog, oproer, of soortgelijke gebeurtenissen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld pandemie, ramp en/of daarop gebaseerde officiële maatregelen, zoals fabriekssluitingen, worden de termijnen verlengd met de perioden waarin de genoemde gebeurtenis of de gevolgen ervan voortduren.

9) Toepasselijk recht

9.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de woonplaats van de klant.

9.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

notebooksbilliger.de AG, Wiedemannstraße 3, D-31157 Sarstedt, Duitsland

E-Mail: klantenservice@nbb.com

Bord: Oliver Hellmold (Voorzitter), Martin Schwager

Raad van toezicht: Arnd von Wedemeyer (Voorzitter)

Amtsgericht Hildesheim HRB 201279

BTW-identificatienummer: DE175 671 991


Informatie Betreffende De Uitoefening Van Het Herroepingsrecht & Modelformulier Voor Herroeping

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (notebooksbilliger.de AG, Wiedemannstraße 3, D-31157 Sarstedt, Duitsland, Tel.: +31 85 401 84 54, Fax: +49 331 730 991 19, E-Mail: klantenservice@nbb.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het model herroepingsformulier op onze https://service.nbb.com/help/nl-nl/90-hulp-en-antwoorden-over-onze-nbb-com-shop/398-retourzendingen-klachten-en-garantie elektronisch invullen en aan ons opsturen of ons een andere eenduidige verklaring doen toekomen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u direct (bijv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Algemene aanwijzingen

1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.

2. Indien mogelijk zijn goederen gefrankeerd te retourneren

3. Houd er rekening mee dat de voorgaande leden 1 en 2 van deze algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan
notebooksbilliger.de AG
Wiedemannstraße 3
D-31157 Sarstedt
Duitsland

Fax: +49 331 73099119

Tel.: +31 85 401 84 54

E-Mail: klantenservice@nbb.com


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van de consument(en)
________________________________________________________
Adres van de consument(en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)
_________________________
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Hulp

Waarmee kunnen we u helpen?

Antwoorden op de meeste vragen - FAQ