Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van de EU voor "natuurlijke personen" op de website nl.nbb.com/nl/

Status: Januari 2024

Wij zijn blij dat u onze website notebooksbilliger.com/nl-Shop bezoekt en danken u voor uw interesse in ons bedrijf en de bijbehorende diensten. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en aanbiedingen.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke overeenkomstig art. 4, onder 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

notebooksbilliger.de AG, Wiedemannstraße 3, D-31157 Sarstedt, Duitsland (hierna "NBB" genoemd)

Als u algemene vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de omgang met gegevens in ons bedrijf, of als u informatie wenst of gegevens wilt verwijderen, kunt u ons op de volgende manier contacteren:

E-mail: privacy.nl@nbb.com

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is: 

Andreas von Heinemann

c/o ASCON HORIZON INNNOVATION GROUP GmbH, 

Hamerlinweg 18, 14167 Berlijn, Duitsland.

 Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de gegevensbescherming in ons bedrijf en staat tot uw beschikking voor vertrouwelijke gesprekken over gegevensbescherming. U kunt hem bereiken op:

ds@ahig-group.com

3. Verwerking van uw gegevens

De omvang en het soort verzameling en gebruik van uw gegevens verschilt naargelang u onze website alleen bezoekt om informatie op te vragen of om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden.

Voor zover wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners die wij hebben ingeschakeld of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder uitvoerig over de desbetreffende processen. Natuurlijk hebben we de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd. Uw gegevens worden overigens alleen aan andere derden doorgegeven als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 4. Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom gebruiken wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen, met name tegen manipulatie, verlies, vernietiging of misbruik door onbevoegden.

Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig herzien en voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Bovendien gebruikt deze website om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen) TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserbalk.

Elke werknemer die in ons bedrijf persoonsgegevens verwerkt, is verplicht de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Deze beginselen zijn ook van toepassing op onze verwerkers, d.w.z. bedrijven die namens ons en volgens onze instructies gegevens verwerken en gebruiken.

5. Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server logbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) van de AVG op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbetere: 

  - Het waarborgen van de functionaliteit van de website, IT-beveiliging en stabiliteit van onze systemen;

  - Het geldend maken van juridische claims en verdedi-ging in juridische geschillen 

We behouden ons het recht voor om de logbestanden van de server te controleren indien concrete aanwijzin-gen of waarschuwingen duiden op problemen of on-rechtmatig gebruik. Wij gebruiken de opslag- en analy-setoepassing van onze verwerker Logshero Ltd, 28 Ha'arba's St. Tel Aviv, 6473925, Israël, voor het op gepaste wijze nastreven van onze hierboven beschre-ven belangen. De Europese Commissie heeft een toereikendheidsbesluit met betrekking tot Israël aan-genomen op grond van Art. 45 (3) AVG. De doorge-stuurde gegevens worden daar uiterlijk na zeven da-gen verwijderd.

Openbaarmaking en orderverwerking 

Binnen het bedrijf hebben alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook verwerkers die door ons zijn ingeschakeld (Art. 28 AVG) kunnen gegevens ontvangen voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer wij gebruikmaken van verwerkers om onze diensten te verlenen, nemen wij passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften. Al onze medewerkers en partners zijn verplicht tot geheimhouding. 

Gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden in het kader van wettelijke vereisten. Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als daarvoor een wettelijke basis bestaat, bijvoorbeeld op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 letter a van de AVG of conform art. 6 lid 1 letter b van de AVG, voor zover noodzakelijk voor contractuele doeleinden, evenals in het geval van doorslaggevende eigen be-langen, art. 6 lid 1 letter f van de AVG. We maken uw gegevens ook bekend als we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld op grond van de verplichting tot sa-menwerking met overheidsinstanties zoals het Open-baar Ministerie).

6. Gegevensverwerking via cookies, webopslag en webbakens

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit, weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven ("third-party cookies") in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen ("persistente cookies"). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken zij bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Wij slaan informatie op uw eindapparaat op als dit absoluut noodzakelijk is om u onze website te kunnen aanbieden. Anders vindt de gegevensverzameling alleen plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b) van de AVG, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) van de AVG om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek of in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a) van de AVG als gevolg van uw toestemming.

Wij werken mogelijk samen met advertentiepartners die ons helpen onze website voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen ("third-party cookies") wanneer u onze website bezoekt. Bovendien maken wij en sommige van onze diensten gebruik van webopslag. Hierbij wordt informatie lokaal opgeslagen in de cache van uw browser, die ofwel na het sluiten van het browservenster automatisch wordt gewist ("sessieopslag") ofwel blijft bestaan en bij een volgend bezoek aan de website weer kan worden uitgelezen ("lokale opslag"), voor zover u de cache van uw browser niet wist ("browsergegevens"). Indien wij met voornoemde reclamepartners samenwerken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van cookies en webopslag, alsook over de omvang van de in elk geval verzamelde informatie in de onderstaande paragrafen.

Webbakens zijn kleine afbeeldingen (1x1 pixels) die meestal onzichtbaar in e-mails of op websites worden geplaatst. Webbakens worden gebruikt voor statistische analyse en worden meestal gebruikt in combinatie met cookies om te begrijpen hoe de bezoeker omgaat met de website en de inhoud op de website. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het volgen van e-mails, bijvoorbeeld door te registreren of de ontvanger van een nieuwsbrief een e-mail heeft geopend of op de links in de e-mail heeft geklikt.

Via de opt-outpagina voor EU-consumenten https://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren kunt u nagaan of en door welke bedrijven in uw browser reclamecookies worden geplaatst en deze uitschakelen.

U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri35610/mac

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

7. Contact en communicatie

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. Wij wijzen erop dat wij bij communicatie per e-mail geen volledige gegevensbeveiliging kunnen garanderen. Wij raden u daarom aan informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist per post te versturen. 

Voor onze live chatfunctie gebruiken we een systeem van Zammad GmbH, Marienstraße 18, 10117 Berlijn, dat uitsluitend op onze eigen servers wordt geïn-stalleerd en beheerd. Het bedrijf Zammad heeft geen toegang tot ons systeem, zelfs niet voor ondersteuning of onderhoud. Er worden geen gegevens doorgegeven aan Zammad of andere derde partijen. Zammad plaatst geen cookies op onze website. Er worden geen geautomatiseerde bots gebruikt. Live chat wordt ge-bruikt voor productadvies. Het is niet mogelijk om een contract af te sluiten via live chat. Standaard wordt alle chatinhoud na drie maanden automatisch en onherroepelijk verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b) van de AVG.

8. Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en de verwerking van een contract

Overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b) van de AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van het contract. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of van onze kant een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

Voor statistische en analytische doeleinden wordt de opgeslagen informatie over de geplaatste bestellingen (waaronder de waarde van de bestelling, de hoeveelheid en het bedrag) geëvalueerd. Dit dient ons legitieme belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG bij de op statistieken gebaseerde optimalisatie van ons online aanbod.

9. Fraudebestrijding

Wij gebruiken fraudepreventieprocedures om ons te beschermen tegen misbruik, met name door frauduleuze bestellingen. Daartoe verwerken wij gegevensverzamelingen naam, factuur/afleveradres, aankoop- en betalingsgegevens.

In geval van een hoog risico op fraude of bewezen fraude zullen wij de nodige maatregelen nemen. Wij kunnen bijvoorbeeld bestellingen annuleren, het betrokken dossier of delen ervan opnemen in onze preventielijst en strafrechtelijke vervolging instellen.

Voor zover de verwerking van uw gegevens plaatsvindt ter voorkoming van fraude op uw kosten, is de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, onder b) van de AVG. Anders is deze verwerking van uw gegevens gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f) van de AVG. Na een periode van 2 jaar worden persoonlijke vermeldingen in onze preventielijst verwijderd.

10. Controle van de sanctielijst

Wij zijn verplicht te controleren of de personen die betrokken zijn bij de levering van goederen op sanctielijsten staan. Sanctielijsten zijn lijsten van personen, groepen of organisaties waaraan economische of juridische beperkingen zijn opgelegd. Er mogen geen financiële activa of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld van de op deze lijsten vermelde getroffen personen. De directe of indirecte levering van goederen aan personen, groepen of organisaties op de lijsten is derhalve eveneens verboden, ongeacht het land van bestemming.

Voor de aansluiting van de gegevens van onze crediteuren en debiteuren op de actuele sanctielijsten maken wij gebruik van de softwareoplossing van Comsol Unternehmenslösungen AG, Westerbachstraße 32, 61476 Kronberg im Taunus, Duitsland (hierna "Comsol"), die in onze softwareoplossing Microsoft Dynamics NAV is geïntegreerd. Wij hebben met Comsol een orderverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig de AVG, volgens welke zij de gegevens voor ons strikt volgens instructies verwerken.

In een eerste fase worden de naam en het adres, en in voorkomend geval het bezorgadres en het factuuradres van de betrokkene gecontroleerd aan de hand van de sanctielijsten. Indien wij geen overeenkomstige vermelding vinden, wordt de controle voltooid zonder verdere gevolgen voor de betrokkene. Als wij een vermelding kunnen toewijzen, stellen wij de betrokkene in kennis van dit resultaat en geven wij hem de gelegenheid hierop te reageren. Wij zullen zijn verklaring over het resultaat van de vergelijking van de sanctielijst in aanmerking nemen bij onze beslissing over het aangaan of voortzetten van een zakelijke relatie. De vermeldingen worden onmiddellijk na het uitvoeren van de test gewist. Het resultaat van deze test wordt ter controle geregistreerd. Wij verwijderen de resultaten van de matching 3 maanden nadat deze is uitgevoerd.

De gegevensverwerking dient om de handel in overeenstemming met de momenteel geldende voorschriften en beperkingen te waarborgen en wordt uitgevoerd in het kader van de vergelijking van EU-sanctielijsten overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c) van de AVG, en in het geval van de vergelijking van andere sanctielijsten op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG.

11. Order- en retourverwerking

a. Dienstverleners en expediteurs

Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie. 
Als onderdeel van onze garantieverplichting hebben we er een legitiem belang bij om retourzendingen zo efficiënt mogelijk te organiseren. In het geval van een klacht van uw kant, kunnen we uw apparaat en uw relevante gegevens rechtstreeks overdragen aan de fabrikant of een van zijn servicepartners. Omdat wij zelf niet over de specialistische middelen beschikken om reparaties uit te voeren en storingen te analyseren en te verhelpen, stelt deze gegevensoverdracht ons in staat om uw apparaat snel en vakkundig te controleren en indien nodig te laten repareren. Dit garandeert een snelle en effectieve manier om u de best mogelijke service te bieden en is in ons legitieme belang in ove-reenstemming met Art. 6 para. 1 letter f van de AVG. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 letter f van de AVG. Houdt u er echter rekening mee dat in het geval van een dergelijk bezwaar de (terug)vordering van het apparaat langer kan duren. 
Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Indien betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, informeren wij u daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is art. 6, para. 1, letter b) van de AVG.
Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendingspartners. Wij geven uw naam en le-veringsadres door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend voor de levering van de goederen overeenkomstig art. 6, para. 1, letter b) van de AVG.

b. Aanbieder van betalingsdiensten

(1) iDEAL

iDEAL is een betaaldienstverlener van Currence iDEAL B.V., Gustav Mahlerplein 33 -35 1082 MS, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (hierna "iDEAL"), via welke betaling per bankoverschrijving mogelijk is. De gegevensverwerking dient uitsluitend om de gekozen betaalmethode via de dienstverlener iDEAL te verwerken, art. 6, lid 1, onder b) van de AVG. Als u besluit via iDEAL te betalen, wordt u doorgestuurd naar uw deelnemende bank. U hebt dan de mogelijkheid om de overschrijving uit te voeren in het kader van internetbankieren. Voor meer informatie over het privacybeleid van iDeal kunt u terecht op https://www.ideal.nl/privacy-cookie-statement/.

De betaling met iDEAL wordt verwerkt via de betaaldienstverlener BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland (hierna "BS PAYONE"). BS PAYONE biedt bedrijfsoplossingen voor de geautomatiseerde en holistische afhandeling van alle betalingsprocessen in de e-commerce. De betalingsdienstaanbieder is een onderneming van de Spaarbankenfinancieringsgroep en is als betalingsinstelling erkend door de Duitse federale financiële toezichthouder. Meer informatie over het privacybeleid van BS PAYONE vindt u op https://www.payone.com/DE-en/data-protection-regulations.

(2) Creditcard

De betaling per creditcard wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland (hierna "BS PAYONE"). BS PAYONE biedt bedrijfsoplossingen voor de geautomatiseerde en holistische afhandeling van alle betalingsprocessen in de e-commerce. De betalingsdienstaanbieder is een onderneming van de Spaarbankenfinancieringsgroep en is als betalingsinstelling erkend door de Duitse federale financiële toezichthouder. BS PAYONE behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren.

Voor meer informatie over het privacybeleid van BS PAYONE kunt u terecht op https://www.payone.com/DE-en/data-protection-regulations.

Als u met een creditcard betaalt, verkrijgen wij informatie om uw adres te verifiëren (controle op leverbaarheid) via Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland (hierna "Arvato"). Voor dit doel geven wij de daarvoor benodigde gegevens (uw volledige naam en adres) door aan het bovengenoemde bedrijf overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG. In de toekomst zal Arvato deze gegevens ook gebruiken voor adrescontroles of identiteitscontroles bij andere bedrijven en voor overeenkomstige scoringstoepassingen. Met behulp van wiskundig-statistische procedures worden waarschijnlijkheidswaarden voor een bepaald toekomstig gedrag berekend.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke of naar het bovengenoemde kredietagentschap. Wij kunnen echter nog steeds het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

12. Commentaarfunctie

Als u de commentaarfunctie op onze website wenst te gebruiken, worden naast uw commentaar ook het tijdstip waarop u uw commentaar geeft en de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen en op de website gepubliceerd.

Om veiligheidsredenen en in het geval dat een commentaar de rechten van derden schendt of illegale inhoud bevat, wordt het IP-adres bij elk commentaar geregistreerd en opgeslagen. Om ons in staat te stellen contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als zijnde illegaal, slaan wij ook uw e-mailadres op.

De gegevensverwerking vindt plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b) en f) van de AVG. Bovendien behouden wij ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onrechtmatig worden aangemerkt.

13. Directe marketing

a. Reclame per post

Op grond van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw naam, adres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad en beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG op te slaan en deze informatie te gebruiken om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door ons een overeenkomstig bericht te sturen via onze hierboven vermelde contactmogelijkheden.

 b. Contact opnemen als herinnering aan de beoordeling

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken als een eenmalige herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen voor het beoordelingssysteem dat wij gebruiken, mits u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a) van de AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een bericht te sturen via onze contactmogelijkheden hierboven.

14. Gegevensverwerking en cookies bij bezoek aan onze website

a. Essentiële diensten

(1) Usercentrics

Wij gebruiken Usercentrics op onze website, een door Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland (hierna "Usercentrics") geleverde dienst voor het beheer van toestemmingen en voor het documenteren van de gegevensbeschermingsconforme verzameling van toestemmingen op basis van onze wettelijke verplichtingen.

Namens ons verwerkt Usercentrics de opt-in en opt-out gegevens, de referrer URL, de user agent, uw gebruikersvoorkeuren, een toestemmings-ID, alsmede het tijdstip van toestemming en het type toestemming. Deze gegevens zijn nodig om de aan u verleende toestemming of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. Usercentrics slaat deze informatie op in de lokale opslag van uw browser, zodat uw individuele instellingen bij volgende bezoeken aan onze website bewaard blijven en het toestemmingsveld niet telkens opnieuw aan u wordt getoond.

De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat u zelf de Usercentrics Local Storage verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onverlet. De toestemmingsgegevens (toestemming en herroeping van toestemming) worden drie jaar bewaard.

De opslag van toestemmings- en apparaatgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Unie (EU), namelijk in Frankfurt am Main (API-server) en in België (toestemmingsdatabank). Google Cloud EMEA Ltd. ("Google"), gevestigd in de VS, is technisch betrokken bij ondersteunende activiteiten voor de door Google gebruikte hostingdiensten. Dit zijn: hardware onderhoud, CDN en server monitoring. In geen van deze diensten heeft Alphabet Inc. toegang tot CMP-informatie van Usercentrics.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder c) van de AVG, aangezien het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies wettelijk verplicht is, en in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het aanbieden van een cookie consent management service voor de bezoekers van onze website.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Usercentrics kunt u terecht op https://usercentrics.com/privacy-policy/. U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen onder "Cookies" onderaan onze website.

(2) NBB-diensten

Wijzelf gebruiken cookies en webopslag op onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG om onze website effectief te kunnen exploiteren. Met behulp van een sessie-ID-cookie, dat op uw eindapparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij ervoor zorgen dat uw bezoekersstatus op alle pagina's behouden blijft wanneer u onze website bezoekt.

Daarnaast gebruiken wij cookies in verband met andere diensten die wij op onze website gebruiken, bijvoorbeeld om onze bezoekers te identificeren in het kader van vergelijkende tests (zogenaamde A/B-tests) die wij regelmatig uitvoeren om onze website te optimaliseren. Bij A/B-tests worden de bezoekers van een website in twee groepen verdeeld, waarbij elke groep een andere versie van onze website te zien krijgt. Het vergelijken van het gedrag van bezoekersgroepen helpt ons te bepalen welke versie van onze website succesvoller is. Gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a) van de AVG alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst onder het punt "Cookies" aan het einde van onze website.

(3) New Relic

Wij gebruiken New Relic, een dienst van New Relic, Inc, 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA (hierna "New Relic"), waarmee wij de prestaties van onze online shop kunnen controleren en evalueren. Wij gebruiken de dienst voor statistische evaluatie van de snelheid van de website, om te bepalen of de website kan worden opgeroepen en hoe snel de desbetreffende pagina wordt weergegeven wanneer deze wordt opgeroepen. Daarnaast gebruiken wij de dienst om de functionaliteit van de applicaties op onze website te waarborgen en het gebruik van onze online shop te optimaliseren.

Namens ons verwerkt New Relic het IP-adres en de geografische locatie, browser- en apparaatinformatie (bijv. het besturingssysteem), evenals de tijdsduur van de weergave voor de aangeklikte website. Het IP-adres wordt gewoonlijk onmiddellijk gewist, in uitzonderlijke gevallen uiterlijk 24 uur na het verzamelen, om elke persoonlijke referentie uit te sluiten.

In deze context gebruikt New Relic zogenaamde sessiecookies, die dienen om de browser te herkennen zodat we statistische gegevens nauwkeuriger kunnen bepalen.

Wij zijn met New Relic serverlocaties binnen de EU overeengekomen. Houd er echter rekening mee dat New Relic gegevens kan overdragen naar een land buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) waaronder, zonder beperking, de Verenigde Staten. De mogelijke verwerking van uw gegevens buiten de EU of de EER is gebaseerd op zogenaamde standaard contractuele clausules van de EU-Commissie, op grond van art. 46, lid 2, onder c) van de AVG, die u bij ons kunt opvragen.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen naar de Verenigde Staten. New Relic is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, waardoor het gebruikelijke beschermingsniveau van de AVG van toepassing is op de overdracht.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, under f) van de AVG om de beschikbaarheid en veiligheid van onze online shop te kunnen garanderen.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van New Relic naar https://newrelic.com/termsandconditions/services-notices.

(4) Akamai

i. Web- en veiligheidsanalysetechnieken

Wij gebruiken web- en veiligheidsanalysetechnologieën van Akamai Technologies GmbH Parkring 20-22, 85748 Garching, Duitsland (hierna "Akamai") op onze website voor de levering van inhoud en cloudinfrastructuur ter bescherming van online toepassingen. Wij gebruiken de technieken van Akamai om verkeersfouten te analyseren, regels te filteren en te beschermen tegen aanvallen vanaf het internet.

Voor deze doeleinden gebruikt Akamai cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en webbakens die op onze website worden geplaatst. Namens ons verwerkt Akamai het IP-adres en de geografische locatie, browser- en apparaatinformatie (bijv. het besturingssysteem), muisbewegingen en de tijdstempel van het bezoek. De gegevens worden overgebracht naar de servers van Akamai en daar opgeslagen en verwerkt. De gegevens die door het gebruik van de web- en veiligheidsanalysetechnieken worden verzameld, worden 30 dagen bewaard.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG voor het nastreven van onze zakelijke doeleinden en de bescherming van onze websites.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Akamai naar https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement.

ii. CDN-oplossingen

Wij gebruiken CDN-oplossingen van Akamai Technologies GmbH Parkring 20-22, 85748 Garching, Duitsland, voor content delivery en cloud-infrastructuur die online toepassingen distribueert en versnelt.

Het Content Delivery Network (CDN) van Akamai is een netwerk van servers dat inhoud distribueert vanaf een "origin server" over de hele wereld, waardoor de laadtijd van gewone Java Script-bibliotheken en fonts wordt verkort. De CDN-oplossingen van Akamai worden gebruikt om het laden van pagina's op onze website te versnellen. In dit proces worden het IP-adres en andere gegevens uit serverlogbestanden overgebracht naar servers van Akamai, die zich onder meer in de VS bevinden, en worden daar opgeslagen en verwerkt. 

De logbestanden van de server worden 14 dagen bewaard. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG voor een snellere levering en het waarborgen van de beschikbaarheid van onze website.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Akamai naar https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement.

iii. Datenverarbeitung in Drittland 

Houd er rekening mee dat Akamai gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en de EER. De serverlocaties van Akamai omvatten de VS. Een lijst van de landen waaraan de gegevens kunnen worden overgedragen, staat op https://www.akamai.com/content/dam/site/en/documents/akamai/akamai-processors.pdf

De verwerking van uw gegevens buiten de EU of de EER is gebaseerd op zogenaamde standaard contractuele clausules van de EU-Commissie, op grond van art. 46, lid 2, onder c) van de AVG, die u bij ons kunt opvragen. 

Daarnaast is Akamai gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework , waardoor het gebruikelijke beschermingsniveau van de AVG van toepassing is op de overdracht.

b. Functionele diensten

(1) epoq

 Wij gebruiken epoq op onze website, een dienst van epoq internet services GmbH, Willy-Brandt-Straße 3, 76275 Ettlingen, Duitsland (hierna "epoq"), om onze gebruikers in staat te stellen gerichte zoekresultaten te verkrijgen.

Wanneer een bezoeker van onze website onze zoekfunctie gebruikt, plaatst epoq cookies. Bij het zoeken naar producten krijgen onze bezoekers een lijst met resultaten die gekoppeld zijn aan de epoq kennisbank. Het volledige klik- en aankoopgedrag van online shoppers wordt geregistreerd in de epoq-kennisbank, die in realtime wordt geanalyseerd en verwerkt met behulp van zelflerende algoritmen. Voor elke zoekopdracht berekenen de algoritmen van de epoq-kennisbank op basis van kunstmatige intelligentie (AI) in milliseconden de juiste producten. De producten worden weergegeven in een resultatenlijst op basis van hun relevantie voor de online shopper. Tijdens het zoeken kan de dienst rekening houden met spelfouten en de bezoeker tijdens de tekstinvoer in een voorbeeldvenster passende tekst- en productsuggesties geven.

Hiertoe verwerkt epoq namens ons de volgende gepseudonimiseerde gegevens: het IP-adres en de geografische locatie, informatie over de browser en het apparaat (bijv. het besturingssysteem), zoektermen die u in de zoekbalk invoert en informatie over producten die u tijdens uw bezoek aan onze website aanklikt, toevoegt aan het winkelmandje of koopt. Bovendien worden uw zoekopdrachten in gepseudonimiseerde vorm doorgestuurd naar epoq om de auto-aanvulling te optimaliseren. Wij ontvangen zelf geen gegevens over uw persoonlijk zoekgedrag.

De gegevensverwerking vindt uitsluitend in Duitsland plaats. De gegevensverwerking volgens art. 6, lid 1, onder a) van de AVG op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst onder het punt "Cookies" aan het einde van onze website.

(2) Dynamic Yield

Wij maken gebruik van de diensten van Dynamic Yield GmbH, Alexanderufer 3, 10117 Berlijn, Duitsland (hierna "Dynamic Yield"). Met de Dynamic Yield aanbevelingstool optimaliseren wij ons webaanbod door van uw websitebezoek een persoonlijke ervaring te maken via op maat gemaakte aanbevelingen en inhoud. Daarbij gebruiken wij de door u opgeroepen pagina-inhoud om gelijkwaardige of thematisch verwante producten of andere voor u relevante inhoud aan te bevelen. Daarnaast gebruiken wij Dynamic Yield om onze website vorm te geven door het plaatsen van banners en badges met onder andere onze actuele productaanbevelingen en aanbiedingen. Wij gebruiken Dynamic Yield ook om de prestaties of de rentabiliteit van onze website te vergelijken, zoals het tellen van bezoekers, het bijhouden van de bekendheid van advertenties die wij op onze website tonen, partner- en affiliate-programma's, rich media content of speciale campagnes, en om de herkomst van onze bezoekers te evalueren. Wij gebruiken de hieruit verkregen statistieken voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Voor deze doeleinden verzamelt Dynamic Yield namens ons informatie over uw gebruiksactiviteiten op onze site. Cookies worden gebruikt om alleen gepseudonimiseerde informatie op te slaan onder een willekeurig gegenereerde ID (pseudoniem). De cookies registreren bijvoorbeeld vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen, welke zoektermen u op onze website gebruikt, welke pagina's en producten u op onze website bekijkt en of u andere interacties op onze website uitvoert. Dynamic Yield slaat ook informatie op over het eindapparaat dat u gebruikt, zoals uw browser- en apparaatinformatie (bijv. het besturingssysteem), de geografische locatie en, indien van toepassing, de reclame-ID van de smartphone. Het IP-adres wordt alleen anoniem opgeslagen. Een directe persoonlijke referentie is dus niet mogelijk.

Houd er rekening mee dat de gegevensverwerking ook kan plaatsvinden in een land buiten de EU en de EER dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VS (zie hoofdstuk Gegevensoverdracht naar derde landen). In deze gevallen vindt de gegevensverwerking overeenkomstig art. 46, lid 2, onder c) van de AVG plaats op basis van modelcontractbepalingen van de EU-Commissie, die u bij ons kunt opvragen. De gegevensverwerking volgens art. 6, lid 1, onder a) van de AVG op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst onder het punt "Cookies" aan het einde van onze website.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Dynamic Yield naar https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

c. Statistische dienst: NBB Event Analytics

Binnen onze website maken wij gebruik van de NBB Event Analytics, een cloud-gebaseerde analysedienst waarmee wij het gebruikersgedrag van onze websitebezoekers kunnen evalueren. De NBB Event Analytics wordt gebruikt om het gebruikersparcours (Session ID + URL) te volgen, d.w.z. het pad dat bezoekers hebben afgelegd om onze website te bereiken. Server-side tracking vindt plaats volgens de trackingparameters van het koopgedrag en de interesses van de klant. Dit wordt gebruikt om de commissiefacturen van onze reclamepartners te controleren, om de marketingactiviteiten van ons bedrijf te controleren en te evalueren, en voor de vroegtijdige opsporing van fraudepogingen, anomalieën en veiligheidsproblemen op onze website.De sessie-ID en de URL worden maximaal 7 dagen bewaard voor de evaluatie van de gegevens. 
De gebruikte dienstverlener is Amazon Web Services EMEA SARL (hierna "AWS"), 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg; serverlocatie is Frankfurt am Main (Duitsland). AWS ontvangt de IP-adressen van websitebezoekers via een internetverbinding. De IP-adressen worden ter plekke ingekort voordat ze worden opgeslagen. AWS ontvangt alleen geanonimiseerde IP-adressen. Een persoonlijke referentie kan hierdoor niet worden vastgesteld. 
Gedeeltelijk onderhoud van de servers door een Amerikaans Amazon-bedrijf kan noodzakelijk zijn. Voor gegevensoverdracht naar de VS of gegevenstoegang vanuit de VS naar de EU-servers van AWS zijn de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie met AWS overeengekomen. AWS is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework, waardoor een passend beschermingsniveau wordt gegarandeerd voor de overdracht. 
De verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f) van de AVG voor onze legitieme belangen om de gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

d. Marketingdiensten

Meta-Pixel

Wij gebruiken de 'Meta-Pixel' van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna 'Meta') op onze website. De Meta-Pixel is een JavaScript-code die op webpagina's is opgeno-men. De pixel koppelt het gedrag van mensen op de website aan gebruikersprofielen van Facebook. Wij gebruiken de Meta-Pixel voor de volgende doeleinden:

Conversion Tracking

Met behulp van Conversion Tracking kunnen wij het succes van onze advertenties meten en onze recla-memaatregelen optimaliseren. Zodra iemand interac-tie heeft met onze Facebook-advertentie, onze website bezoekt en een actie onderneemt, bijvoorbeeld iets koopt, wordt de Meta-Pixel geactiveerd. Het rapporteert deze actie, waardoor we kunnen zien of een Face-book-advertentie succesvol was, bijvoorbeeld tot een aankoop heeft geleid (zogenaamde 'conversion track-ing'). Meta gebruikt ook cookies waarmee conversies kunnen worden toegeschreven aan hun campagnes. 
We ontvangen alleen geanonimiseerde gegevens van Meta die we kunnen gebruiken om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties te evalueren en onze reclamemaatregelen te optimaliseren. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van gegevens die door Meta worden verzameld via het gebruik van de Meta-Pixel. Voor zover wij weten, ont-vangt Meta de informatie dat u het relevante deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt.
Als u een gebruikersaccount hebt bij Facebook en geregistreerd bent, kan Meta het bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Facebook of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Meta uw IP-adres en mogelijk andere identifice-rende kenmerken te weten komt en opslaat. 
Houd er rekening mee dat de verzamelde gegevens gewoonlijk naar een server van Meta worden verzon-den en daar worden opgeslagen; dit kan ook over-dracht naar de servers van Meta Inc. in de VS inhouden (zie hoofdstuk Gegevensoverdracht naar derde lan-den). Meta is onder het EU-VS Data Privacy Frame-work gecertificeerd, waardoor het gebruikelijke beschermingsniveau van de AVG van toepassing is op de overdracht.
Voor de gegevensverwerking hebben wij overeenkomstig de AVG een orderverwerkingsovereenkomst met Meta gesloten, waarna Meta de gegevens voor ons strikt volgens instructies verwerkt. 
De gegevensverzameling volgens art. 6, para. 1, letter a) van de AVG op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst onder het punt 'Cookies' aan het einde van onze website. 
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Meta naar https://www.facebook.com/about/privacy.

15. Links naar sociale media

Binnen onze websites staan links naar diverse sociale media met de bijbehorende logo's. Dit zijn geen social media plugins, maar slechts een link naar onze aanbiedingen binnen deze media. Als u op een van deze links klikt, wordt uw IP-adres doorgegeven aan de exploitanten van de verschillende platforms. Als u een van deze diensten gebruikt en ook bent ingelogd met uw specifieke account, kan informatie over uw surfgedrag ook worden verzameld door de beheerders van de sociale media. Het doorgeven van uw IP-adres aan de beheerders van de bezochte websites is technisch noodzakelijk en geldt voor alle websites.

16. Wedstrijden

De NBB zal met onregelmatige tussenpozen speciale wedstrijden organiseren. In verband met deze wedstrijden gebruiken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te stellen van een eventuele winst. Voor meer informatie over wedstrijden, zie de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende wedstrijd.

17. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Zoals uitgelegd in dit privacybeleid, maken wij gebruik van diensten waarvan de exploitanten hun hoofdkantoor of serverlocatie gedeeltelijk in zogenaamde (onveilige) derde landen (zoals de VS) hebben, d.w.z. landen waarvan het niveau van gegevensbescherming niet overeenkomt met dat van de Europese Unie. Voor zover dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen besluit inzake adequaatheid in de zin van art. 45 van de AVG heeft genomen, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Deze omvatten onder meer de modelcontractbepalingen van de Europese Unie of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (de zogenaamde "Binding Corporate Rules"). Wanneer dit niet mogelijk is, baseren wij de gegevensoverdracht op uitzonderingen van art. 49 van de AVG, met name op uw uitdrukkelijke toestemming. Bij het verkrijgen van uw toestemming via de cookietoepassing wordt u hier ook op gewezen.

Wanneer een doorgifte naar een derde land wordt overwogen en er geen besluit inzake adequaatheid of passende waarborgen zijn getroffen, bestaat het risico dat autoriteiten (zoals inlichtingendiensten) in het betrokken derde land toegang krijgen tot de doorgegeven gegevens en deze verzamelen en analyseren. Evenmin kan de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene worden gegarandeerd.

18. Uw rechten

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten (al betrokkene) in verband met de gegevensverwerking binnen onze websites in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

a. Recht op informatie

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking.

b. Recht op correctie

U hebt te allen tijde het recht om uw opgeslagen gegevens te corrigeren. Als u afwijkingen vindt, kunt u uw gegevens ook zelf corrigeren in uw klantenaccount.

c. Recht op verwijdering / blokkering

U hebt te allen tijde het recht om uw opgeslagen gegevens te laten verwijderen of om deze gegevens voor verdere verwerking te laten blokkeren indien wij op grond van wettelijke bewaarplichten verplicht zijn uw gegevens te bewaren (bijv. facturen) (zie ook beperking van de gegevensverwerking).

d. Recht op beperking van de gegevensverwerking

U heeft het recht om de gegevensverwerking te beperken,

- als u de juistheid van uw gegevens betwist en deze niet zelf kunt corrigeren;

- indien de verwerking onwettig zou zijn, maar u zelf niet wenst dat deze wordt gewist;

- als wij als verantwoordelijke voor de verwerking uw gegevens in beginsel niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

- indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van ons voor verdere gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw bezwaargronden.

e. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Indien gegevens worden verzameld op basis van art. 6, lid 1, onder f) van de AVG (gegevensverwerking ter bescherming van gerechtvaardigde belangen), heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt uw bezwaar indienen op privacy.nl@nbb.com.

Een dergelijk bezwaar heeft gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u dit bij ons hebt aangekaart.

f. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens die u ons persoonlijk heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen en/of aan een andere verantwoordelijke (bijvoorbeeld een andere webwinkel) overdragen, dit laatste voor zover dit technisch mogelijk is.

g. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

De staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen

Prinzenstraße 5, 30159 Hannover

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/

h. Recht om toestemming in te trekken

Als u ons toestemming geeft voor bepaalde gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

19. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. bewaartermijnen op grond van het handels- en belastingrecht). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a) van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6, lid 1, onder b) van de AVG, worden deze gegevens routinematig gewist nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, mits ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het initiëren van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, onder f) van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 1 van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Tenzij anders aangegeven in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

Hulp

Waarmee kunnen we u helpen?

Antwoorden op de meeste vragen - FAQ